نقاشی دیواری کتابخانه گمشده بهشت برای سقف یا دیوار

ترانس لیندال پیشنهاد می کند نقاشی های دیواری گسترده ای را برای کتابخانه شما بر اساس قسمت هایی در Milton's Paradise Lost انجام دهد. این هزینه ها شامل هزینه وی بعلاوه هزینه های معماران ، دستیاران و متریال است. موسسات علاقه مند باید در خواست جزئیات بیشتر را ارائه دهند.